021-253-899 | info@pingusenglish.la

ສອນເດັກໃຊ້ຫນ້າກາກອະນາໄມຢ່າງຖືກວິທີ!!!!

ໃນໄລຍະເວລານີ້ແມ່ນຊ່ວງທີ່ Corona Virus ກຳລັງແຜ່ຫລາຍ, ບັນດາພໍ່ແມ່ທັງຫລາຍກໍມີຄວາມກັງວົນ ແລະ ເປັນຫ່ວງລູກໆກັນທັງນັ້ນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງກັບເດັກນ້ອຍ ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍມີພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍຕໍ່າຢູ່ແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ການແນະນຳສອນເດັກລູກໆຫຼານໆຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກການເບິ່ງແຍງຮັກສາສຸຂະອະນາໄມນັບວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າສົ່ງເສີມ.

ການນຳໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວິທີການປ້ອງກັບໂລກພະຍາດທີ່ມາຕາມສະພາບອາກາດ ຫລືພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ກັນທາງລົມຫາຍໃຈ ຕົ້ນຕໍກໍແມ່ນ Corona Virus ທີ່ກຳລັງລະບາດໃນທົ່ວໂລກ ໃນປັດຈຸບັນ.

ທຳມະຊາດຂອງເດັກນ້ອຍແລ້ວ ແມ່ນຊຸກຊົນຫລິ້ນກັບຫມູ່ເພື່ອນ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍຈັບເຂົ້າໜົມ ຫຼືສິ່ງຂອງເຂົ້າປາກຢ່າງງ່າຍດາຍ, ລວມເຖິງການໄອຫລືຈາມ ໃສ່ໜ້າກັນໂດຍບໍລະວັງ. ທັງໝົດນີ້ເປັນການແຜ່ເຊື້ອ ຫຼືຮັບເຊື້ອທາງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈໄດ້ງ່າຍ. ສະນັ້ນ, ເຮົາມາສອນໃຫ້ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍແບບງ່າຍໆກັນກ່ອນເນາະ, ນັ້ນກໍຄືການໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມຢ່າງຖືກວິທີນັ້ນເອງ.

  1. ສິ່ງທຳອິດທີ່ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບນັ້ນກໍຄືຕ້ອງສອນໃຫ້ເດັກລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ແລະ ລ້າງມືທຸກຄັ້ງກ່ອນແກະໜ້າກາກອະນາໄມອອກຈາກຫໍ່ບັນຈຸທຸກຄັ້ງ;
  2. ສອນໃຫ້ເດັກຮູ້ຈັກວ່າດ້ານໃດຄືນດ້ານໃນ ຫຼືດ້ານນອກຂອງໜ້າກາກອະນາໄມ;
  3. ບອກໃຫ້ເດັກຮູ້ວ່າເບື້ອງທີ່ມີລວດ ຕ້ອງແມ່ນເບື້ອງເທິງ ເຊິ່ງຢູ່ບ່ອນດັງນັ້ນເອງ ແລະ ເວລາຈັບໃສ່ຕ້ອງຈັບຫູສອງຂ້າງສວມໃສ່;
  4. ບອກໃຫ້ເດັກກົດຂອບລວດໃຫ້ແໜ້ນກັບດັງບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຜ້າກັບໃບໜ້າ;
  5. ສວມໜ້າກາກໃຫ້ປົກຄຸມທັງດັງ ແລະ ປາກໂດຍດຶງລົງມາໃຫ້ຢູ່ບໍລິເວນກ້ອງຄາງ;
  6. ບອກພວກເຂົາວ່າລະຫວ່າງສົນທະນາກັບຜູ້ອື່ນບໍ່ໃຫ້ຖອດໜ້າກາກອອກ, ເວລາຈະກິນອາຫານ ຫຼືດື່ມນໍ້າແມ່ນດຶງລົງມາໄວ້ກ້ອງຄາງ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ປົດອອກຈາກຫູ;
  7. ຕ້ອງປ່ຽນໜ້າກາກເມື່ອເຫັນວ່າເປິເປື້ອນ ຫຼືປຽກນໍ້າ, ອາດຈະໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມ ມື້ລະ 2-3 ອັນ;
  8. ການຖອດຫນ້າກາກອະນາໄມຖິ້ມຫຼັງຈາກໃຊ້ງານແມ່ນຕ້ອງຈັບບໍລິເວນສາຍຄ້ອງຫູແລ້ວປົດອອກ;
  9.  ໜ້າກາກອະນາໄມແມ່ນໃຊ້ໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ;
  10. ເວລາຖິ້ມໜ້າກາກອະນາໄມຕ້ອງໃສ່ຖົງຢາງ plastic ເພື່ອປ້ອງກັນແຜ່ເຊື້ອໄປຫາຄົນອື່ນ;

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນຄວນຊອກຫາໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ເປັນຂະໜາດສຳລັບເດັກ, ຫລືຖ້າຊອກຂະໜາດສຳລັບເດັກຍາກເກີນໄປກໍສາມາດໃຊ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແທນ ແລະ ຂອດສາຍຫູຕາມຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມກັບໃບໜ້າເດັກແຕ່ລະຄົນ.

 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມກໍບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຈະສາມາດປ້ອງກັນ Virus ຫລືເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ 100% ເມື່ອໃດທີ່ເຫັນວ່າເດັກມີອາການຄີງຮ້ອນ, ເປັນຫວັດ ຫລືເປັນໄຂ້ ກໍຄວນໄປພົບຫມໍເພື່ອກວດພະຍາດດ່ວນ.

#pingusenglishlaos

#children

#love

#caring

#coronavirus

Source: https://www.sansanook.com/health/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%86%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A2/

https://www.sanook.com/health/2767/