021-253-899 | info@pingusenglish.la

10 ເຄັດລັບດີໆເພື່ອສ້າງພະລັງຄວາມຄິດບວກໃນຕົວລູກຂອງທ່ານ “10 tips to raise the optimistic children”

  1. ສະແດງຄວາມຮັກຂອງເຮົາໃຫ້ລູກເຫັນວ່າເຮົາຮັກພວກເຂົາ: ໃຫ້ເວລາແກ່ພວກເຂົາທຸກໆມື້ ແລະ ໃຊ້ຄຳເວົ້າດີໆ ທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກ ຄວາມຫ່ວງໄຍ.
  2. ເປັນແບບຢ່າງຂອງຄົນທີ່ມີພະລັງຄິດບວກແກ່ພວກເຂົາ: ເດັກຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳແບບພຶດຕິກຳຂອງພວກເຮົາສະເໝີ, ສະນັ້ນຕ້ອງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພຶດຕິກຳທີ່ເຮົາເຮັດລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄປໃນທາງທີ່ສ້າງສັນ ເຖິງວ່າຈະກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມໂຊກຮ້າຍ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍກໍຕາມ.
  3. ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກປະຈົນໄພ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດດ້ວຍຕົນເອງ: ຕົວຢ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຮຽນຮູ້ໃນບໍລິເວນອ້ອມໆບ້ານ.
  4. ສອນໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ, ສອນໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ດ້ານອາລົມ: ສອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູຈັກຄວາມລຳບາກດ້ວຍຕົນເອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຮຽນມັດສາຍເກີບດ້ວຍຕົນເອງ, ຈັບບ່ວງຈັບສ້ອມກິນເອງ ແລະ ເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າເອງ.
  5. ໃຫ້ເວລາພວກເຂົາໄດ້ຫລິ້ນເກມທີ່ພວກເຂົາມັກ ໂດຍປາສະຈາກການຊີ້ນຳຈາກພໍ່ແມ່:  ສິ່ງນີ້ຈະເປັນການຝຶກຄວາມມັ້ນໃຈ, ຝຶກພະລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມກ້າໃນການຕັດສິນໃຈ.
  6. ຫຼີກລ່ຽງການເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກກົດດັນ:  ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ບໍ່ຟ້າວພະຍາຍາມໃຫ້ພວກເຂົາຮັບຮູ້ເລື່ອງສະພາວະຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄວາມກັງວົນເລື່ອງສະຖານະທາງການເງິນຂອງຄອບຄົວ ຫລືບັນຫາອື່ນຂອງຜຸ້ໃຫຍ່ທີ່ເດັກຍັງບໍ່ສົມຄວນຈະຮັບຮູ້ເທື່ອ.
  7. ບໍ່ໃຊ້ອາຫານແບບມັກງ່າຍເປັນການລໍ້ເດັກ: ເປັນຕົ້ນອາຫານໄຂມັນ, ເປັນທາດແປ້ງ ແລະ ນໍ້າຕານຫລາຍເກີນໄປມາປອບໃຈເດັກໃນເວລາທີ່ເດັກໄຫ້ແອ່ວ.
  8. ຕ້ອງຮັບຟັງບັນຫາຂອງພວກເຂົາໄດ້ສະເໝີ: ໂດຍສະເພາະການເອົາໃຈໃສ່ຮັບຟັງເລື່ອງລາວ ແລະ ບັນຫາຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຕັ້ງໃຈ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພໍ່ແມ່ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ພວກເຂົາ.     
  9. ຊີ້ແນະໃຫ້ເດັກເຫັນວ່າການຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ດີ ແມ່ນຕ້ອງເລີ່ມຈາການຄິດ ແລະ ສ້າງສິ່ງດີໆສະເໝີ:  ສ້າງນິໄສໃຫ້ພວກເຂົາຄິດບວກເລື້ອຍໆ ເຖິງວ່າບາງຄັ້ງຈະມີໂອກາດອາດຊິເກີດຂໍ້ຜິດພາດກໍຕາມ.
  10. ເຮັດງານລ້ຽງສ້າງສັນເຮຮາໃນຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ: ຖ້າມີໂອກາດກໍຄວນເຮັດງານລ້ຽງເລັກໆນ້ອຍເພື່ອສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນເຮຮາໃນຄອບຄົວ ໃນໂອກາດວັນສຳຄັນຕ່າງໆ.

#children #aweasome #earlychildhood #education #pingusenglishlaos

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ten-tips/10-tips-to-raise-an-optimistic-child