021-253-899 | info@pingusenglish.la

ຄໍາທັກທາຍຈາກຜູ້ອໍານວຍການ

ຄໍາທັກທາຍຈາກຜູ້ອໍານວຍການ

ຜູ້ນໍາທີ່ໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດສື່ສານກັບຄົນທົ່ວໂລກໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ຊົງຄຸນຄ່າຢ່າງສະຫງ່າງາມ. ພາສາອັງກິດຖືກໃຊ້ຫຼາຍກ່ວາ 90 ປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ມີຫຼາຍກ່ວາ 1,000 ລ້ານຄົນທີ່ໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາແມ່ ແລະ ພາສາທີສອງ. ການສຶກສາພິງກຸມີຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາເດັກນ້ອຍລາວໃຫ້ກາຍເປັນເດັກທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ເກັ່ງ, ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງລ່ຽນໄຫຼດີ, ສາມາດນໍາໃຊ້ຄໍາສັບຫຼາກຫຼາຍຢ່າງອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເວົ້າຢ່າງມີພະລັງສາມາດຈູງໃຈຜູ້ຄົນທີ່ເຂົ້າມາຟັງໄດ້ເພື່ອປູພື້ນຖານສ້າງເດັກນ້ອຍລາວໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີໃນອະນາຄົດ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການພັດທະນາເດັກໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນະພາບສູງໃນອະນາຄົດນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງເດັກຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍໆໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮຽນຮູ້ພາສາ ຍ້ອນວ່າສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍຈະຖືກພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ຕອນ 0 ປີ ຫາ 8 ປີ. ຍິ່ງນ້ອຍເທົ່າໃດຍິ່ງດີ, ຍິ່ງນ້ອຍເທົ່າໃດຍິ່ງຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວ, ຍິ່ງນ້ອຍເທົ່າໃດຍິ່ງເຫັນປະສິດທິຜົນສູງ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແຮງກ້າວ່າການສຶກສາແບບພິງກຸທີ່ຖືກອອກແບບໂດຍກຸ່ມລິງກົວໂຟນທີ່ມີປະສົບການສອນພາສາອັງກິດມາເປັນເວລາ 110 ປີ ຈະສ້າງແຮງບັນດານໃຈປຸກຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວມີຄວາມສະໜຸກສະໜານ, ເພີດເພີນ ແລະ ມ່ວນຊື່ນໃນການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ.