021-253-899 | info@pingusenglish.la

ຈຸດແຕກຕ່າງ

ການສຶກສາພິງກຸແຕກຕ່າງຈາກພາສາອັງກິດທົ່ວໄປແນວໃດ?

ສ້າງຄວາມຕະຫຼົກ, ສຽງຫົວມ່ວນຊື່ນ ແລະ ສະໜຸກສະໜານໂດຍການໃຊ້ຄໍາສັບ ແລະ ສຽງເພງມາເຊື່ອມໂຍງກັບຕົວລະຄອນ Pingu ເປັນເອກະລັກໂດດເດັ່ນ
ຄຳສັບພາສາອັງກິດທຽບໄດ້ກັບ 100% ຂອງແບບທົດສອບພາສາອັງກິດ Cambridge Young Learner English Test ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ແຫ່ງປະເທດອັງກິດ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
ການຮຽນຮູ້ຢ່າງສະໜຸກສະໜານຜ່ານກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ເດັກແຕ່ລະຄົນສາມາດຮຽນຮູ້ຕາມຄວາມຖະໜັດຂອງຕົນເອງ.
ຂະບວນການສອນມີລັກສະນະເນັ້ນທົບທວນ (Spiral Curriculum) ແລະ ໃຊ້ສື່ມີເດຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ດີວິດີ, ຊີດິີເພງ, ນິທານ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອື່ນໆໂດຍໃຫ້ເດັກເປັນສູນກາງໃນການຮຽນຮູ້.
ມີການວັດປະເມີນຜົນການຮຽນພາສາອັງກິດດ້ວຍແບບທົດສອບລະດັບສາກົນ (Cambridge Young Learner English Test) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ປະເທດອັງກິດ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກສະຖານບັນການສຶກສາສາກົນ.