021-253-899 | info@pingusenglish.la

ພໍ່ແມ່ຄວນລ້ຽງລູກຢູ່ບ້ານແນວໃດໃນຊ່ວງກັກໂຕຢູ່ບ້ານຈາກ Covid 19??

Covid ກໍຢ້ານແຕ່ວ່າລູກໆກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງ, ໂດຍສະເພາະພັດທະນາການຂອງເດັກໃນຊ່ວງເວລາກຳລັງຮຽນຮູ້ແມ່ນສຳຄັນຫລາຍ. ຫຼາຍຄົນຄົງຈະໄດ້ຍິນວິທີການລ້ຽງລູກດ້ວຍແບບວິທີຕ່າງໆ ເພື່ອເສີມສ້າງພັດທະນາການສຳລັບເດັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງລູກໃຫ້ເຂົ້າສັງຄົມ ຢູ່ກັບທໍາມະຊາດໂດຍຫລີກຫລ່ຽງການຢູ່ຕິດກັບຫນ້າຈໍໂທລະສັບມືຖື. ແຕ່ໃນຊ່ວງຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid 19, ທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເກັບໂຕຢູ່ແຕ່ເຮືອນ, ບໍ່ສາມາດໄປໂຮງຮຽນ ຫຼື […]

ສອນເດັກໃຊ້ຫນ້າກາກອະນາໄມຢ່າງຖືກວິທີ!!!!

ໃນໄລຍະເວລານີ້ແມ່ນຊ່ວງທີ່ Corona Virus ກຳລັງແຜ່ຫລາຍ, ບັນດາພໍ່ແມ່ທັງຫລາຍກໍມີຄວາມກັງວົນ ແລະ ເປັນຫ່ວງລູກໆກັນທັງນັ້ນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງກັບເດັກນ້ອຍ ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍມີພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍຕໍ່າຢູ່ແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ການແນະນຳສອນເດັກລູກໆຫຼານໆຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກການເບິ່ງແຍງຮັກສາສຸຂະອະນາໄມນັບວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າສົ່ງເສີມ. ການນຳໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວິທີການປ້ອງກັບໂລກພະຍາດທີ່ມາຕາມສະພາບອາກາດ ຫລືພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ກັນທາງລົມຫາຍໃຈ ຕົ້ນຕໍກໍແມ່ນ Corona […]

10 ເຄັດລັບດີໆເພື່ອສ້າງພະລັງຄວາມຄິດບວກໃນຕົວລູກຂອງທ່ານ “10 tips to raise the optimistic children”

ສະແດງຄວາມຮັກຂອງເຮົາໃຫ້ລູກເຫັນວ່າເຮົາຮັກພວກເຂົາ: ໃຫ້ເວລາແກ່ພວກເຂົາທຸກໆມື້ ແລະ ໃຊ້ຄຳເວົ້າດີໆ ທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກ ຄວາມຫ່ວງໄຍ. ເປັນແບບຢ່າງຂອງຄົນທີ່ມີພະລັງຄິດບວກແກ່ພວກເຂົາ: ເດັກຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳແບບພຶດຕິກຳຂອງພວກເຮົາສະເໝີ, ສະນັ້ນຕ້ອງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພຶດຕິກຳທີ່ເຮົາເຮັດລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄປໃນທາງທີ່ສ້າງສັນ ເຖິງວ່າຈະກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມໂຊກຮ້າຍ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍກໍຕາມ. ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກປະຈົນໄພ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດດ້ວຍຕົນເອງ: ຕົວຢ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຮຽນຮູ້ໃນບໍລິເວນອ້ອມໆບ້ານ. […]

“10 ວິທີທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຮັກການອ່ານແຕ່ຍັງນ້ອຍ: 10 WAYS TO ENCOURAGE GOOD READING HABITS IN KIDS “

1. ສ້າງມຸມນ້ອຍໆສຳລັບການອ່ານໃຫ້ແກ່ເດັກ (Create the reading area) 2. ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກອ່ານທັງຢູ່ບ້ານ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ (Encourage reading at home and […]